മറുക്‌

13 commentsമൂക്കിന്‍ തുമ്പില് മറുക്‌

കാലിലുമുണ്ടൊരു മറുക്‌

ഇടത്തേക്കയ്യില്‍ മൂന്നുമറുക്‌

വലത്തേക്കയ്യില്‍ രണ്ടുമറുക്

എല്ലായിടവും മറുക്‌... മറുക്‌...

കറുകറുമറുക്‌...

(14.11.2011)