മറുക്‌

13 commentsമൂക്കിന്‍ തുമ്പില് മറുക്‌

കാലിലുമുണ്ടൊരു മറുക്‌

ഇടത്തേക്കയ്യില്‍ മൂന്നുമറുക്‌

വലത്തേക്കയ്യില്‍ രണ്ടുമറുക്

എല്ലായിടവും മറുക്‌... മറുക്‌...

കറുകറുമറുക്‌...

(14.11.2011)

ചിത്രങ്ങള്‍-7

1 comments
ചിത്രങ്ങള്‍ - 6

0 comments

ടിന്റുമോന്‍

1 comments


ലോട്ടറിക്കച്ചവടക്കാരന്‍ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു,

"നാളത്തെ കേരളാ.... നാളത്തെ കേരളാ....."

ഇത് കേട്ട് ടിന്റു ദേഷ്യത്തോടെ,

"അതെന്താ, നാളെ കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളമില്ലേ?"

Mischievous Questions

1 comments
Mischievous Questions
1.  The Strongest Man Landed on Moon ?

2.  The Busiest Country in the World ?


Ans : 1. Neil Armstrong.   2. Argentina

ചിത്രങ്ങള്‍ - 5

3 comments
ചിത്രങ്ങള്‍ - 4

2 comments

ചിത്രങ്ങള്‍ - 3

1 comments